Nakládání s bioodpady začíná ve Vaší kuchyni (nádoby na kuchyňský odpad) ……

… … a končí na Vaší zahradě v kompostu!

 

Využijte způsob snadného
separování kompostovatelného bioodpadu! 

Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je jakýkoliv odpad podléhající aerobnímu,nebo anaerobnímu rozkladu.Jsou to bioodpady vznikající v průmyslu,zemědělství a domácnostech. Jsou začleněny dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb.-Katalogu odpadů.

Novela zákona o odpadech č.229/2014 Sb. o povinném třídění BRKO a kovů v obcích od 1.1.2015 zavádí mimo jiné povinnost pro obce zajistit v období duben - říjen místa pro oddělené soustřeďování BRKO a dalších složek komunálního odpadu. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je odpad vznikající na území obcí a je zařazen v katalogu odpadů pod číslem 20. Je to zejména odpad z kuchyní a stravoven (např.zbytky potravin),ze zahrad a parků a ostatní zeleně (posečená tráva, listí, dřevní hmota) nebo jako odpad z tržnic (ovoce,zelenina).

Bioodpad tvoří více než 40% z celkového množství komunálního odpadu ukládaného v současné době na skládky. Pokud se bioodpad rozkládá ve skládce, vznikají toxické výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan, kysličník uhličitý). Českou republiku jako člena EU zavazuje směrnice 1999/31/ES omezit skládkování bioodpadu a dle POH ČR se musí do roku 2020 snížit skládkované množství BRO na 35% celkové produkce v roce 1995. 

Nejvhodnější způsob odstranění bioodpadu je jeho kompostování.Bioodpad se za vhodných podmínek (surovinová skladba,přístup vzduchu,vlhkost atd.) a za pomocí bakterií a mikroorganismů rozkládá a vzniká hodnotná zemědělsky využitelná surovina-kompost

Kompostováním biologicky rozložitelného odpadu dochází k výraznému zlepšování životního prostředí, neboť dochází ke snižování emise škodlivých plynů uvolňovaných z existujících skládek

Výrobky vyrobené z biologicky rozložitelného materiálu Mater-Bi nespadají pod dikci zákona o obalech

 

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider

Prodlužování řas

Kosmetické služby

Aktuálně